Zin en onzin over onze CO2 voetafdruk en het klimaatakkoord

De Onzin van het Klimaatakkoord

Wij hebben het maatschappelijk steeds beter gekregen. Een probleem waar we nu voor staan is dat wij merken dat de gemiddelde temperatuur van ons aardoppervlak aan het stijgen is. De vraag die nu voorligt is of wij deze stijging (tijdig) kunnen stoppen door klimaatcompensatie.

Rol van de milieubeweging

De milieubeweging is er sterk van overtuigd dat de oorzaak van deze stijging ligt in de toename van de CO2 uitstoot van ons menselijk handelen. Dus, zeggen zij, de stijging kan gestopt worden door de CO2 uitstoot te reduceren. Is dit een feit of een idee? Helaas zullen we niet zo makkelijk een antwoord op deze vraag vinden. De aarde is een complex systeem en staat onder sterke invloed van de zon. Op Wikipedia staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp: https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde.
Een goede kritische website is bijvoorbeeld http://klimaatgek.nl/

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is afgesproken door 195 landen, zijn afspraken gemaakt over CO2-reductie. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverdrag.
De discussie die nu is losgebarsten gaat over het effect van het (niet) uitvoeren van dit akkoord. Zorgt dit akkoord ervoor dat de temperatuurstijging werkelijk beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden? Ook hier geldt: we zullen het pas weten als we alle maatregelen wel (of niet) hebben uitgevoerd.

Inzicht in wat er speelt

Waar ik naar toe wil in deze blog is de lezer inzicht te geven in wat er speelt. Wat is feit, wat is fictie en waar hebben we het over?

In Europees verband is afgesproken dat we in 2020 20% en in 2030 40% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. Zie o.a. https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/klimaatverdrag-en-beleid/ voor een goed overzicht.

De CO2 uitstoot van Nederland en veel andere landen wordt al lang bijgehouden. Op internet zijn cijfers beschikbaar vanaf 1970. De cijfers die ik voor deze blog heb gevonden, komen bij de OECD (http://www.oecd.org) vandaan.

In onderstaande tabellen enkele cijfers op een rij gezet.

Even wat cijfertjes! 1970 1990 2015 2015 tov 1970
  Bevolking NL (mln) 13,04 14,95 16,94 30%
CO2 uitstoot per inwoner (CO2 tonnes) 10,44 10,68 9,76 -7%
Economische groei (BBP) 100 170 255 155%
Aantal auto’s per 1000 inwoners 200 340 466 133%
Aantal vliegbewegingen 84200 115000 305541 263%

 

VW golf 1974 2012 Verandering
CO2 (gr/km) 202 144 -44%
Reisafstand per liter brandstof (km) 11,8 20,4 73%
Gewicht auto (kg) 750 1105 47%
Vermogen (pk) 50 85 70%

< /tr>
Een paar voorbeelden, dik gedrukt is beter 1990 2015
Miljard kilo CO2 equivalenten 221,38 195,28
- Landbouw 7,7 7,3
- Industrie en energie 94,2 99,7
- Verkeer en vervoer 31,8 34,7
- Gebouwde omgeving 29,2 23,7
Methaan 32,3 19
Distikstofoxide 17,7 8,3
F-gassen 8,48 2,58

Hierin vallen een aantal zaken op.

  1. De meest opvallende is dat de CO2 uitstoot per inwoner in Nederland licht gedaald is ten opzichte van 1970! Dit ondanks het feit dat het BBP 155% gegroeid is en we dus veel meer zijn gaan doen. Met dank aan alle technische innovaties.
  2. Een mooi voorbeeld is de auto. Deze stoot nu veel minder CO2 uit per km, maar is wel veel beter en veiliger geworden.
  3. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor woningisolatie en schadelijke gassen. Ook hier zien we dat innovaties hebben geleid tot een beter wooncomfort en beter milieu.
  4. Het slechtste komen de vliegbewegingen er uit, dat is explosief gestegen en gaat in 2020 over de 500.000 per jaar heen, de schadelijke uitstoot van vliegen is de grootste bron van fijnstof en luchtverontreiniging!

Website mileucentraal

Op de website van Milieucentraal staan nog enkele interessante zaken. Onze eigen CO2 footprint en klimaatcompensatie.

CO2 footprint: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/bereken-je-co2-uitstoot/

Over de nauwkeurigheid van deze berekening durf ik niets te zeggen, maar het geeft wel een aardige indicatie.

Dan komen we op de pagina over klimaatcompensatie: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/klimaatcompensatie/

Er worden 3 manieren beschreven van compensatie: bomen planten, windmolenparken in plaats van kolencentrales en investeren in energiebesparingsprojecten.

En dan komt het: klimaatcompensatie hoeft niet in je eigen land te gebeuren, maar mag ook heel ver weg. Dus door het kopen van energie van bedrijven die dit compenseren in lage lonen landen. Kosten: tussen 25 en 40 per 1500 m3 gas en tussen 20 en 25 euro per 3300 kWh stroom. Dit is dus € 0,026 per m3 gas (gas kost nu zo’n € 0,68/m3) en € 0,0076 per kWh (kost nu € 0,20/m3) electriciteit. Volgens mij is – als dit waar is – de korte termijn oplossing van het klimaatprobleem wel heel eenvoudig: laten we ons CO2 probleem gewoon afkopen! Dit is de snelste manier om onze energievoorziening CO2 neutraal te krijgen en aan de eisen van het klimaatakkoord te voldoen.

Of zie ik iets over het hoofd?

Weerhuisje.eu - Co2 en het ‘vergaderruimte-effect’ - De Luchtkwaliteit in drukke ruimtes

CO2 – ook bekend als kooldioxide – is een kleur- en reukloos gas. Een kubieke meter van dit gas weegt ongeveer2 kg. (Dezelfde hoeveelheid lucht weegt maar 1,3 kg.) CO2 ontstaat bij de verbranding (of verrotting) van koolstofhoudende materialen, zoals hout en andere biomassa, aardgas, aardolie, steenkool en daarvan afgeleide producten, maar ook bij het ademen van mensen en dieren. Planten daarentegen nemen juist CO2 op uit de lucht, om de koolstof te gebruiken voor hun groei. Daardoor ontstaat een evenwicht in het CO2-gehalte van de atmosfeer.

Dit evenwicht is, weten we uit onderzoek van in gletchers ingesloten luchtbellen uit het verleden, ook zonder menselijke tussenkomst aan schommelingen onderhevig.

Sinds het begin van de industrialisatie in Europa aan het begin van de negentiende eeuw ontstaat er door het verbranden van fossiele brandstoffen (die niets anders zijn dan omgezette biomassa uit het verleden) een door de mens veroorzaakte toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Bij het verbranden van1 literolie ontstaat (naast zo’n 10 kWh aan verwarmingsenergie)2,6 kgCO2. Bij0,9 m3aardgas (ook dat levert 10 kWh aan energie op) is dit ongeveer2,1 kg. De wereldwijde emissie is zo’n 36 miljard ton per jaar en het CO2-gehalte in de atmosfeer is hoger dan het in de afgelopen 400.000 jaar ooit is geweest. Samen met andere broeikasgassen zoals methaan (voornamelijk afkomstig van de landbouw) leidt dat tot een snelle opwarming van de aarde.

CO2-volume-aandeel en effecten (weergegeven in %)
0,038   Wereldwijd gemiddelde (= 380 ppm)
0,07   Stadslucht buiten
0,08   Toename van de reukzin
0,14   Stadslucht in woningen
0,4   Maximum in klaslokalen
0,5   MAK-waarde voor CO2 (= 5000 ppm)
2   Kortstondig verdraagbaar
2,5   Begin van bedwelmingsverschijnselen bij duikers
3   Beginnende ademhalingsmoeilijkheden
4 – 5,2   Uitgeademde lucht
5   Duizeligheid en bewusteloosheid
6 – 8   Verlammingsverschijnselen
8 – 10   Dodelijke dosis

Quelle: www.volker-quaschning.de

Wat cijfers: Wereldwijd is de gemiddelde concentratie van CO2 in de buitenlucht 380 ppm (ppm = ‘parts per million’; 1 ppm = 0,0001 %).

We hebben het dan over het volume-aandeel van CO2. Jaarlijks komt daar zo’n 1,5 tot 2 ppm bij. Ter vergelijking: 20.000 jaar geleden was de CO2-concentratie maar 220 ppm, bij het begin van de industrialisatie (1850) was het 260 ppm. Natuurlijk is de concentratie in de stad groter dan 380 ppm. Dat komt vooral door de verwarming van gebouwen en door het straatverkeer. Typische waarden in de stad liggen rond 700 ppm en hoger.

In afgesloten ruimtes komen we nog veel hogere waarden tegen, vooral als zich veel mensen in dezelfde ruimte bevinden. Uitgeademde lucht heeft een CO2-gehalte van 4 tot 5 %. Als iemand anders die lucht rechtstreeks zou inademen, kon dat wel eens een duizelingwekkende ervaring worden. Bij elke uitademing van een volwassene zit zo’n 30 ml kooldioxide. Bij 16 keer ademhalen per minuut is dat zo’n 30 literper uur. Als er zich tien personen bevinden in een ruimte van 80 m3(3 meterhoog), dan verdubbelt het CO2-gehalte zich in 1,5 uur van 500 ppm naar 1000 ppm. Bij 40 mensen (en dat is in deze ruimte nog niet eens overdreven veel) komen we binnen een uur al uit op 3000 ppm! In de praktijk zijn in klaslokalen na de les al waardes tot 4000 ppm gemeten en in bioscopen zelfs 7000 ppm!

Wat betekent dat nu voor onze gezondheid? In normale concentraties is kooldioxide niet giftig. De maximaal toelaatbare waarde op werkplekken ligt op 0,5 %, dus 5000 ppm. Gedurende korte tijd kunnen mensen nog concentraties van 20.000 ppm, dus 2 % verdragen. Vanaf 3 % beginnen de ademhalingsmoeilijkheden. Bij 6 % kunnen verlammingsverschijnselen optreden. De dodelijke dosis ligt bij 8 tot 10 %.

Al bij een concentratie van 2 % CO2 wordt de ademhaling verstoord. Boven dat niveau wordt meer CO2 in het bloed opgelost, waardoor het bloed zuur wordt. Denk maar aan Spa Rood, dat niets anders is dan bronwater met opgelost koolzuurgas. De rode kleurstof in het bloed, hemoglobine, kan daardoor minder zuurstof opnemen.

Beide effecten leiden er toe dat het lichaam minder zuurstof krijgt toegevoerd, ondanks het feit dat er nog voldoende zuurstof (ca. 21 %) in de lucht zit.

Ook bij veel kleinere concentraties CO2 kan de gezondheid negatief beïnvloed worden en kan men zich onprettig gaan voelen. Al vanaf 800 ppm neemt de gevoeligheid voor geuren toe, wat natuurlijk bijdraagt aan het subjectieve gevoel dat men zich in ‘slechte lucht’ bevindt.

Er zijn nog wel andere stoffen belangrijk voor de kwaliteit van de lucht in leefruimtes, maar CO2 kan als een goede indicator van de luchtkwaliteit dienen.

Vooral als men zo’n ruimte binnengaat, krijgt men al snel behoefte aan frisse lucht. We spreken wel van het ‘vergaderruimte-effect’. Omgekeerd betekent dit ook dat de mensen in zo’n ruimte waar de luchtkwaliteit langzaam verslechtert, zelf niet merken hoe het CO2-gehalte steeds verder toeneemt.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK